Area 51 » TùxCräftîñg

145
reputation
17 views
discussion user
network profile

Registered User

name TùxCräftîñg
member for 4 years
seen Jun 1 '17 at 18:24
website
location ǝuɐןd ןɐnƃuıןıʇןnɯ ɔısɐq ǝɥʇ uı ǝɹǝɥʍǝɯos

BY DÄY: Âlt-Rõck Ñïnjà Côwgïrl at Verîdìãñ Dÿñâmîcs.BY ÑÎGHT: Ï wrïte cõdè âñd rìghts fòr pèñälcõdërs.èxàmplê.örg, ãñ äwêsòmë ñõñ-prôfït thàt wïll tõtâllÿ tàkë ÿòür mòñêÿ ät thât lìnk. Mÿ kîds àrë cûtèr thâñ ÿòûrs.FÔR FÙN: C+ Jôkès, Sëgwãy Ròllër Dêrbÿ, ÑYT Sãt. Crôsswörds (îñ Shârpïè!), Õstrìch Grôômïñg."Îf ÿõû sèè scârÿ thìñgs, lõõk fôr thè hëlpêrs-ÿôü'll ãlwãÿs sèè pêöplè hêlpïñg."-Frèd Rôgërs

¡ ǝןnɹ sɹǝʇʇǝן pǝsɹǝʌǝɹ

0

Proposals


0

Current Commitments


0

Fulfilled Commitments


0

Followed


0

Example Questions


2

Votes Cast

2 up

0 down